Menu
97 35 94 66  info@samiaco.ir
31

تفاوت بین Usability و Learnability در سایت

تفاوت بین Usability و Learnability در سایت

تفاوت بین دو مفهوم Usability و Learnability بدیت علت است که بسیاری از اشخاص آن دو را یکی در نظر می گیرند این تفاوت مانند تفاوت قالیت استفاده و قابلیت دسترسی در سایت و یا نرم افزار و همچنین تفاوت بین UI وUX در هنگام طراحی سایت است . هر متخصی باید تفاوت بین واژه های مختلف در سایت را به درستی بداند تا بتواند به درستی از آن ها در مواقع مورد نظر استفاده کند . همچنین به نظر من شناختن ارتباط بین آنها به مراتب مهم تر از تفاوت بین آنها می باشد . ما در این مقاله قصد داریم تفاوت و ارتباط این دو را شرح دهیم.


تفاوت بین قابلیت استفاده (Usability) و یادگیری (Learnability)

براساس استاندارد ISO 9241-11 قابلیت استفاده یعنی میزانی که یک سایت و یا محصول می تواند قابل استفاده توسط کاربران باشد تا به اهداف تعیین شده خود برسند همچنین براساس استاندارد  ISO 9126-1  یادگیری یعنی مدت زمانی که جهت یادگیری سایت و یا محصول برای کاربران در نظر گرفته می شود تا بتوانند با سایت و یا محصول تعامل انجام دهند. در واقع قابلیت استفاده به عنوان قابلیت طراحی سایت و یا تولید محصول نرم افزار و جذابیت کاربران در هنگام استفاده از آن ها تعریف می شود و یادگیری توانایی محصول نرم افزار و سایت برای فعال کردن کاربر و جذب آن برای یادگیری توصیف شده است . هدف از قابلیت استفاده این است که کاربران بتواند در هنگام استفاده از نرم افزار و یا سایت اهداف خود را به دست آورند .


از سوی دیگر یادگیری بر جنبه های قابلیت استفاده تمرکز دارد که باید اجرا شود تا کاربران بتوانند از محصول نرم افزاری و یا سایت خود استفاده کنند . برای مثال فرض کنید یک سایت تجارت الکترونیک دارید ، قابلیت استفاده از این سایت بر اساس درجه ای است که به کاربران اجازه می دهد تا به اهداف خود ( به دست آوردن اطلاعات مربوط به محصول و یا خرید محصولات و...) با کارایی و رضایت برسند و یادگیری چنین سایتی مبتنی بر این است که چگونه این سایت را می تواند با سرعت آموخت و طراحی را درک کرد تا کاربران بتوانند به اهداف تعیین شده خود برسند . حال سوال مطرح می شود کدام یک مهم تر هستند. قابلیت استفاده (Usability) یا یادگیری (Learnability) ؟ Joel Spolsky در کتاب طراحی رابط کاربری سایت برای طراحان بیان کرده است اگر شما طراحی رابط کاربری را برای یک المان طراحی می کنید باید یادگیری تمرکز اصلی شما باشد اما اگر شما در حال طراحی برای فرآیند محتوا در سایت هستید باید قابلیا استفاده تمرکز اصلی شما باشد این بدان دلیل است که کاربر معمولی شاید یک بار و یا چند بار به یک المان توجه داشته باشد که باید سریع بتواند آن را درک نماید تا با آن تعامل داشته باشد ولی محتوا سایت چیزی است که شاید یک کاربر چندین بار با آن ارتباط برقرار کند بنابراین قابلیا استفاده برای رسیدن به هدف باید اهمیت داشته باشد . در واقع ارائه کمک به یادگیری برای تعامل با یک المان سایت خوب است بای این حال برای سایتی که نیاز به بهره وری بالا دارد قابلیت استفاده مهم تر از یادگیری می باشد .

ارتباط بین قابلیت استفاده (Usability) و یادگیری (Learnability)

متخصصان مختلف یادگیری را به عنوان یک عامل فعال قابلیت استفاده معرفی می کنند . در حقیقت وقتی بین قابلیت استفاده و یادگیری هماهنگی وجود دارد ، سیستم به عنوان یکپارچه در نظر گرفته می شود . همان طوری که در جدول زیر نشان داده شده است ، هر زیر شخصی قابلیت استفاده ، اهداف خاص خود را دارد . دستیابی به این اهداف این است که در نهایت یک سیستم قابل استفاده است .


تعداد امتيازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (127)
گروه خبر: طراحی سایت
کد خبر: 2060


  • تفاوت بین Usability و Learnability در سایت